گوشیمو میخواهم روت کنم باید چیکار کنم.آشن&

گوشیمو میخواهم روت کنم باید چیکار کنم.آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار هم دارم

فرستاده شده از Che2-L11ِ من با Tapatalk

Translation:

I want to root Gvshymv what to do with computers and software have Knm.shnayy

Show Accepted Answer

Guest Quick Reply (No URL, BBcode or HTML)

Last post by trey72
3 hours ago
Last post by skunde
2 hours ago
Last post by noelia48
55 minutes ago
Last post by hillard95
1 hour ago
Last post by zhermann
1 hour ago
Last post by femmerich
2 hours ago
Last post by cgibson
2 hours ago
Last post by gjacobson
49 minutes ago
Last post by monique25
3 hours ago